Maria Mene van Magdala

Maria Mene van Magdala (Magdala, een welvarend stadje aan het meer van Galilea) is de meest geschilderde en gebeeldhouwde figuur door kunstenaars en romantici, die haar aanbaden. Zij was een rijke koningsdochter en belangrijke sponsor voor Jezus, een vrouw waarvan hij hield, een metgezel van zijn moeder, de eerste apostel en de eerste die Jezus na zijn opstanding ontmoette. Dit in schril contrast met het zondige beeld dat de Kerk van haar neerzette. Pas in 1969 werd ze tot heilige verheven (!).

Maria Mene (Maria is een titel van hogepriesteres die in die tijd nog vaak verbonden was aan koning/koningin. Mene was een Koninklijke naam die voor het eerst voorkomt bij de zus van koning David. Priesterkoning was lang en zeker in die tijd een normale combinatie. De titel is verbonden aan de Tempel van Isis, waar zowel Moeder Maria als Maria van Magdala hun opleiding genoten. Deze tempel stond bekend om zijn vrijmoedige en liberale ideeën. De joodse gemeenschap rond Galilea was een zeer liberale joodse stroming waar bijv. gelijkheid man en vrouw normaal was en dat zorgde voor grote spanning met de orthodoxe tempelpriesters van Jerusalem. Maria Mene is veel belangrijker dan Petrus of Paulus. Uit de archieven van het Vaticaan en uit de kloosterarchieven blijkt dramatische genoeg de getrouwde status van Maria en Jezus, blijkt haar verbanning uit Judea in het jaar 44 en de vervolging van haar nakomelingen door een aantal respectieve Romeinse keizers. Dit is niet in de Bijbel terechtgekomen. Waarom niet. Interessant is op te merken dat ofschoon er een groot aantal vroeg christelijke muurschilderingen zijn in de ondergrondse Romeinse catacomben de oudste schildering deze Maria betreft en niet moeder Maria. Daaruit spreekt wel het grote belang bij de eerste Christenen

Ook de Myrrophore schildering Maria af aan de tombe van Jezus met haar kruik met olie. Deze schildering uit het jaar 200 (lang voordat de Kerk werd opgericht bevond zich in een kapel aan de Eufraat in Syrië en is in 1930 verplaatst naar het Yale University Art Gallery

De kanonieke evangelien bediscussiëren niet Maria van Magdala afkomst maar andere historische teksten doen dat wel en dan blijkt het belang van haar afkomst. Ze is via haar moeder afstammeling van het Syrische koningshuis. En via haar vader afstammeling van de Hasmonische pristerkoningen via David. Dit blijkt uit de archieven van de Benedictijnen en Dominicanen

De teksten die dit vertellen zijn in 397 tijdens het concilie van Carthago niet opgenomen in de bijbel. Maria werd echter bij de vroege christenen algemeen beschouwd als de vrouw en compagnon van Jezus. Zelfs in de 13e eeuw blijkt dat nog uit Cathaarse documenten in de Provence.

Het onderzoek van Dr. Barbara Thiering van the Board of Studies in Divinity at the University of Sydney heeft uitgewezen dat Maria en Jezus twee zonen hadden en 1 dochter. Zelfs de Kerkvaders bij de vroege Christenen onderschreven dit nog. De Kerk kwam dit echter niet goed uit. Er mochten geen nakomelingen zijn want het apostolische erfgoed kwam de (mannelijke) Kerk toe en niet de nakomelingen van een vrouw.

Na de kruisiging, opstanding en ten hemelvaart van Jezus en tijdens het regime van Keizer Vespasianus (69-79) en verschillende opvolgers daarna (Titus en Domitiaan) vaardigden bevelen uit aan de generaals in het veld om de nakomelingen van Jezus en zijn familie op te sporen en te doden. Eminente historici zoals Hegesippus, Africanus and Eusebius vermelden dat het huis van Jezus moest worden vernietigd.

Na de kruisiging, opstanding en ten hemelvaart van Jezus en tijdens het regime van Keizer Vespasianus (69-79) en verschillende opvolgers daarna (Titus en Domitiaan) vaardigden bevelen uit aan de generaals in het veld om de nakomelingen van Jezus en zijn familie op te sporen en te doden. Eminente historici zoals Hegesippus, Africanus and Eusebius vermelden dat het huis van Jezus moest worden vernietigd. In het edict van 70 ligt de opdracht om de gehele afstamming van David te vernietigen. Deze vervolgden die konden ontsnappen werde de Desposyni (Heirs of the Lord) genoemd en kregen bij de vroege christenen een bijzondere status. Vaticaan Archief vertelt dat in 318 een delegatie van Messiaanse afstammelingen de toemalige bisschop van Rome Sylvester confronteerden. Ze wezen erop dat de Nazareense kerk corrupt was en dat de Kerk geleid moest worden door  de afstammelingen van Jezus en niet door het despoot regiem van de Keizer. Ze kregen als antwoord dat deVerlossing niet bij Jezus lag maar bij Keizer Constantijn aan wie het messiaanse erfgoed vanaf het begin der tijden voorbehouden was. Vanaf toen waren de afstammelingen op een zijspoor gezet door De Kerk.  De in de 4e eeuw gestichtte orde van Johannes Cassian maakt e Maria Mene tot het boegbeeld van de orde. Dit geldt ook voor de Dominicanendie haar tot Beschermmoeder maakten. IN veel kunstuitingen bij verschillende kloosterorden zoals de Dominicanen, Franciscanen, Benedictijnen blijkt de populariteit van Maria van magdala ofwel de afstammelingen van Jezus. Dit in grote tegenspraak met wat De Kerk in Rome propageert.

Het is ook interessant om op te merken dat terwijl de Kerk eeuwenlang tot het uiterste gaat om de status van Maria van Magdala uit te gummen er grote opdrachten worden gegeven om haar te schilderen aan beroemde schilders uit de Renaissance zoals Raphael in 1508. Zij deden dit om hun sexuele uitspattingen af te kopen, want Maria van Magdala was het grote voorbeeld van een hoer die tot inkeer was gekomen, althans zo zagen zij dat in die tijd.

Er werd een opdracht gegeven aan de studio om een kapel te beschilderen die gewijd was aan Maria van Magdala in de kerk van trinita dei Monti in Rome. De grote sponsor van dit project was Lucretia Scanatoria (befaamde courtisane van Rome) ofwel de favoriet van Paus Julius. Daarnaast waren er nog 6 andere favorieten. Zij bewogen zich in enorme luxe met huizen en wijngaarden etc. Ondanks de celibaatregel die toepasselijk was binnen de Kerk had een extravagante seksuele leefstijl de boventoon in het Vaticaan. Maar het was geen renaissance nieuwigheid omdat dit afstamde uit de tijd van Romeinse cultuur onder Keizer Theodosius in de 5e eeuw en Justus in de 6e eeuw. Opvallend is dat juist in die tijd Maria van Magdala als besmeurd wordt als hoer zoals geproclameerd door Paus Gregorius in 591.

Door de eerste eeuwen van de Kerk heen werd de invloed van Jezus geminimaliseerd. Vanaf Constantijn de Grote de keizers werden tot godheden van de Kerk en toen het westerse keizerrijk in elkaar klapte namen de pausen dat over. Het pauselijk gezag nam enorm af en ging bijna failliet in de 8e eeuw. De belangrijkste monarchieën in Europa zijn afstammelingen van David (desposyni) Pogingen om deze afstammelingen om te brengen zijn goeddeels mislukt. Uiteindelijk in 751 wist Paus Zacharias een manier te ontwikkelen om opnieuw de monarchieën onder zijn gezag te plaatsen. Hij produceerde een 4 eeuwen oud document getekend door Constantijn waarin de Paus als de door Christus persoonlijk uitgekoszen vertegenwoordiger op aarde. Zijn paleis moest grootser zijn dan welk paleis op aarde. Zijn goddelijke waardigheid stond boven elke machthebber op aarde. Alleen de Paus had de macht om koningen en koninginnen te vestigen.

Door de eerste eeuwen van de Kerk heen werd de invloed van Jezus geminimaliseerd. Vanaf Constantijn de Grote de keizers werden tot godheden van de Kerk en toen het westerse keizerrijk in elkaar klapte namen de pausen dat over. Het pauselijk gezag nam enorm af en ging bijna failliet in de 8e eeuw. De belangrijkste monarchieën in Europa zijn afstammelingen van David (desposyni) Pogingen om deze afstammelingen om te brengen zijn goeddeels mislukt. Uiteindelijk in 751 wist Paus Zacharias een manier te ontwikkelen om opnieuw de monarchieën onder zijn gezag te plaatsen. Hij produceerde een 4 eeuwen oud document Donation of Constantine getekend door Constantijn waarin de Paus als de door Christus persoonlijk uitgekoszen vertegenwoordiger op aarde. Zijn paleis moest grootser zijn dan welk paleis op aarde. Zijn goddelijke waardigheid stond boven elke machthebber op aarde. Alleen de Paus had de macht om koningen en koninginnen te vestigen. Zijn eerste daad was om zich te ontdoen van de Merovingische koningshuis van de Franken. Koning Childeric III werd vermoord (conform het edict van de Keizer) en in hun plaats kwamen de Meijers die later naar Karel de Grote de Carolingers werden genoemd. Zij zouden 2 ½ eeuw over belangrijjk deel van Europa regeren. Toen begon het Heilige Roomse Rijk. De koningen werden gekroond door de Paus of de door hem aangestelde Aartsbisschop van Engeland. Schotland verzette zich tegen dit duivelse gedrag en hun koningshuis werd uitgemoord en in de ban gedaan. 5 eeuwen geleden bleek dat de brief van Constantijn een vervalsing was. Echter al in 1001 verklaarde Otto III keizer van het Saksische rijk dat het een vervalsing was. Het kwaad was al geschied. De Paus had nu ook politieke macht in de wereld gerealiseerd.

Uit de verslagen van de Prieuré Notre Dame de Sion blijkt dat deze geleid werd door René  d’Anjou Koning van Napels met daaraan verbonden verscheidene vorstenhuizen en kunsenaars zoals di Bondone, Jan van Eyck, Leonardo da Vinci en anderen als bewaarder van de Magdalena Nalatenschap. Daaruit voort kwam de hermitage school van La Madeleine de St Baumette in Provence en de Bethany festivals in Marseille, Tarascon en Aix. De historische feiten zijn veel explosiever dan enig boek van Dan Brown. Lawrence Gardner