Formele structuur van de Verbinding

-De stichting kent een afgeslankt bestuur.  Het gaat namelijk om de activiteiten in de droomkringen. Zij stellen zich ten doel een bijdrage te leveren in het samenbrengen en verbinden van geïnteresseerden/deelnemers. Zij (en alle deelnemers) zullen mogelijk geschikte kandidaten benaderen om deelnemer te worden en hen informeren over de verbindingsmogelijkheden. Het verbinden gebeurt ten eerste door deze gezamenlijke website, waar iedere deelnemer haar/zijn eigen webpagina heeft en eventueel haar/zijn eigen site kan doorlinken met deze “kringwebsite”. Andere verbindingsactiviteiten (kunnen) zijn een nieuwsbrief, (droom)werkgroepen/groepsbijeenkomsten, vakbeurzen, lezingen, maandelijkse verstillingsmomenten en thema-avonden, intervisiegroepen en de organisatie van centra voor dergelijke groepsactiviteiten. Daar waar mogelijk en nodig ondersteunt de stichting haar deelnemers. Niet alleen in hun initiatieven maar ook in hun eigen groei en ontwikkeling. (Zie ook downloads: statuten)

De deelnemers mogen pro actief en initiatiefrijk zijn. Er is géén verplichting om voortdurend actief te zijn, omdat wij ervaren hebben dat wanneer je de energieflow volgt de synergie een veelvoud is. De energie manifesteert zich op het moment dat mensen samenkomen. Deelnemers kunnen alle mensen zijn die bereid zijn samen bewust te worden.

-De stichting onderscheidt deelnemers en sympathisanten.  Deelnemers hebben de intentie ondersteunend te zijn aan de doelstellingen. Sympathisanten ondersteunen veelal geldelijk op afstand, doordat zij bijvoorbeeld in het buitenland wonen en niet fysiek kunnen meewerken.

Deelnemers zijn al dan niet actief aan het werk met hun aanbod, staan op de website en nemen geheel vrijwillig proactief deel aan de activiteiten.  Zij voelen zich bij ons thuis en zijn zeer welkom op alle gezamenlijke en werkgroepactiviteiten. Deelnemers betalen een tientje per jaar als deelnemersgeld (uiterlijk 30/6). Voor de kosten van de eventuele website-publicaties betalen zij een aparte bijdrage.

-De stichting biedt ruimte en vrijheid aan de deelnemers om het doel te realiseren (zie onder Verbinding). Zij fungeert als koepel  voor allerlei zelfstandige droomkring (werkgroep) activiteiten. Waarom droomkring? Omdat werk te veel een oud paradigma van je best doen inhoudt. Juist door mindfulness en in de energie meegaan komt resultaat zonder veel werk tot stand. Een andere reden is dat elk initiatief om iets samen te doen meestal vanuit dragon dreaming tot stand is gekomen.

De droomkringen/werkgroepen worden overkoepeld door een afstemmingsraad die eventuele elkaar overlappende activiteiten en eerdere ervaringen afstemt op elkaar. In de afstemmingsraad wordt een actief droomkringlid afgevaardigd. Deze raad komt bij elkaar wanneer 2 mensen daarom vragen.

-De stichting selecteert niet op zaken als: Al dan niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel; al dan niet geaccepteerd worden door ziektekostenverzekeraars.

-De stichting is kostendekkend en kent geen winstdoelstelling. Zij is in principe niet uit op het binnenhalen van subsidies, sponsoringgelden of reclame inkomsten. Samenwerking met Gemeenten en andere organisaties gaat zij niet uit de weg.

-De kosten worden zoveel mogelijk betaald door de desbetreffende werkgroepen. Zo vragen wij de deelnemers die op de website staan een vergoeding van €40,- het eerste jaar. Voor dit bedrag krijgen zij webruimte ter beschikking om zichzelf en hun aanbod te presenteren. Hun activiteiten kunnen gepresenteerd worden in de nieuwsbrief en in de agenda. Voor volgende jaren gaan wij ervan uit dat €15,- per jaar voldoende zal zijn.

Iedere droomkring/werkgroep is in belangrijke mate zelfstandig en verantwoordelijk én dient dus ook kostendekkend te zijn in haar activiteiten. Juist hierdoor dragen niet alle deelnemers van de Verbinding mee aan de kosten van een kleine groep die enthousiast is over bijv. een weekend Barricourt.  Dat betekent dat activiteiten, zoals een jaarfeest, zichzelf bedruipen. Concreet betekent dat bijv. dat de werkgr. Thema avonden en Verstilling voor elke georganiseerde avond een kleine bijdrage van €5,- vraagt ter dekking van de huur en koffie/thee. Veelal volgen droomkringen dit voorbeeld. Voor niet-deelnemers is de entree €7,50

 

Het bestuur van de stichting ofwel het CT (coordinatie team) bestond aanvankelijk (2010) uit Ton Vélu, Petra Busio en Pieter de Meijer. In het 1e oprichtingsjaar kwamen Mieke Kamphuis, en Martien Stoop daarbij. Martien Stoop en Ton Vélu zijn om persoonlijke redenen op 1 oktober 2011 teruggetreden als bestuurslid.  Emmeline Vriend is op 1 november 2011 op voordracht van Martien als nieuw bestuurslid aangetreden.  Petra Busio en Mieke Kamphuis zijn per 5 september 2012 teruggetreden. Per april 2013 is Marie Louise Dietzel toegetreden tot het bestuur. 

De stichting houdt zich bezig met een ideëel doel. Alle deelnemers scharen zich achter doel en werkwijzen, anders melden zij zich niet als deelnemer. De meeste ideele doelen in Nederland zijn ondergebracht in stichtingen, omdat dit ook het meest geaccepteerd is. Dat is anders dan bij bijv. sportclubs waar de doelen korte termijn zijn en kunnen wijzigen en dit zijn dus vaak verenigingen. Hoe is het dan gesteld met de democratie in onze stichting.  De activiteiten worden niet door het bestuur (=coördinatieteam= CT), maar door groepen deelnemers middels droomkringen/werkgroepen georganiseerd. De deelnemers hebben hierbij een grote mate van autonomie. Ruimte, vrijheid en liefde voor ieder staat voorop. Het CT faciliteert, ondersteunt en stimuleert.

De droomkringen/werkgroepen kunnen onderling afstemmen via een afstemmingsraad. Deze heeft bevoegdheden om beleidswijzigingen vanuit de praktijkervaring voor te stellen aan het CT. Daarnaast wint het CT regelmatig via enquettes en via groepsbijeenkomsten advies en informatie in van de deelnemers. Via de nieuwsbrief of anderszins informeert zij de deelnemers ook weer.

Dit is anders dan een doorsnee vereniging en duidelijk ook anders dan een doorsnee stichting. Wij zoeken dan ook een vorm waarbij de focus blijft liggen op de doelen en niet verzand in politieke tegenstellingen, achterkamertjes en stemmingmakerij.

 contact: deverbindingoosterhout@gmail.com

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *