Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen naar informatiebronnen voeren die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. Reacties van lezers en links naar andere artikelen zijn altijd voor je eigen verantwoording.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Stichting de Verbinding, haar deelnemers of toeleveranciers van informatie. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Verbinding

Wat je je ook mag afvragen: Hoe komt het dat iets je angst, vertrouwen of vreugde geeft? Hoe ben jij geprogrammeerd, wat vertelt je intuïtie je? Wat is je referentiekader?

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Stichting de Verbinding

Via: